> algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mijn Huidspecialist Drachten
Hier na te noemen praktijk en huidspecialist.

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mijn Huidspecialist , derhalve www.mijnhuidspecialist.nl hierna te noemen: “Huidspecialist”, en een Wederpartij waarop de onderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de huidspecialist en een cliënt waarop de huidspecialist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bij het reserveren gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en de intake formulieren.

2. Inspanningen huidspecialist
De huidspecialist zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De huidspecialist zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op werkdagen 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de huidspecialist melden.

Afspraak wijzigen: bel 0683659908

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de huidspecialist het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen en voor een kosteloze behandeling wordt €25 in rekening gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de huidspecialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak komen kan de huidspecialist de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Ook in het geval van ziekte wordt het honorarium in rekening gebracht. Uitzondering hierop is een brief van uw (huis)arts.

4. Betaling
De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Facturen voor het niet nakomen van afspraken worden verzonden en dienen uiterlijk na 8 dagen na dagtekening van factuur te worden voldaan op rekening NL68KNAB0258873833 ten name van Huidspecialist Drachten. Na uitblijven van betaling wordt het bedrag telkens met 8% verhoogd. Na uitblijven van betaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Vooraf betaalde behandelingen, kuren en producten worden niet in contanten terugbetaald. Het bedrag voor de vooruitbetaalde behandelingen, kuren en producten worden eventueel in waardebonnen uitgekeerd.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de huidspecialist vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De huidspecialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt
op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De huidspecialist behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. De huidspecialist zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de huidspecialist verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De huidspecialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De huidspecialist is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
De praktijk geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt andere producten dan de door de huidspecialist geadviseerde producten heeft gebruikt.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Disclaimer
Resultaten zijn afhankelijk van diverse persoonlijke factoren en verschillen per persoon waardoor garantie niet mogelijk is.

10. Beschadiging & diefstal
De huidspecialist heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De huidspecialist meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
De huidspecialist is aangesloten bij de brancheorganisatie Anbos. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de huidspecialist en de behandelende huidspecialist. De huidspecialist moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de huidspecialist de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de huidspecialist en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator via deze weg.

Volg hier de de 7 stappen naar een goede oplossing.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de huidspecialist het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen de praktijk en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14. Waardebonnen
U kunt eenmalig gebruik maken van een waardebon. Tenzij anders is aangegeven. De huidspecialist heeft het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren indien de waardebon voor de 2e maal aangeboden wordt.